Mobiel

(+351) 912 355 330

Telefoon

(+351) 289 147 224

Portugal Golden Visa

Nieuwe wettelijke bepalingen voorzien in de mogelijkheid om degenen die de overdracht van kapitaal, arbeidsplaatsen of het verwerven van onroerend goed nastreven in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning - het zogenaamde Gouden Visa. De houders van een “gouden verblijfsvergunning” hebben het recht op gezinshereniging, toegang tot een permanente verblijfsvergunning, alsmede op de Portugese nationaliteit overeenkomstig met de huidige wettelijke bepalingen.
 
 
WIE KAN DIT AANVRAGEN?

Burgers betrokken bij een investeringsactiviteit, hetzij individueel hetzij via een bedrijf, in ieder geval een van de volgende bewerkingen op Portugees grondgebied, voor een periode van minimaal 5 (vijf) jaar:

1) aankoop van onroerende goederen met een waarde gelijk aan of hoger dan 500 duizend euro;
2) kapitaal overdracht met een waarde gelijk aan of hoger dan 1 miljoen euro;
3) het creëren van minimaal 10 arbeidsplaatsen.

Het omvat de aandeelhouders van vennootschappen welke al zijn ingesteld in Portugal, of in een andere EU-staat, met een stabiele verblijfplaats in Portugal en met fiscale verplichtingen die voldaan zijn.

 

VOORSCHRIFTEN INZAKE DE INVESTERINGSACTIVITEIT

Uitvoeren van een investeringsactiviteit voor een minimale periode van 5 (vijf) jaar, blijkens een bonafide verklaring ondertekend door de aanvrager.

1) aankoop van onroerende goederen met een waarde gelijk of boven de 500 duizend euro

Bewijs leveren van het eigendom van onroerend goed.

• Openbare akte of voorlopig aandeel- of koopovereenkomst van het pand, met een verklaring van een erkende financiële instelling met activiteiten in Portugal en met vermelding van de effectieve overdracht van kapitaal of kapitaal dat is uit te voeren als een aanbetaling van de belofte om te kopen met een waarde die gelijk of superieur is aan 500 duizend euro en;

• Een up-to-date certificaat uitgegeven door het onroerend goed register.

2) kapitaaloverdracht met een waarde gelijk aan of hoger dan 1 miljoen euro

Er dient bewijs geleverd te worden van het minimale bedrag dat vereist is, met inbegrip van de aandelen of aandelen van bedrijven waarin te hebben geïnvesteerd.

• Verklaring van een instelling die gemachtigd is met zijn activiteit in Portugal een certificering uit te oefenen: de effectieve overdracht van kapitaal met een bedrag van niet minder dan €1 miljoen euro, aan een account aan te tonen door de investeerder als de enige of eerste houder van het kapitaal; of de verwerving van aandelen of aandelen van bedrijven, en;

• Een up-to-date certificaat welke door het handelsregister is uitgegeven, waaruit blijkt dat de aanvrager een aandeel in het kapitaal van een vennootschap heeft.

3) het creëren van minimaal 10 arbeidsplaatsen

Bewijs aanleveren van het creëren van minimaal 10 arbeidsplaatsen en de registratie van de werkgever en werknemers bij de sociale zekerheid.

• Een up-to-date certificaat uitgegeven door de sociale zekerheid.

 

WAAR KAN IK SOLLICITEREN?


-U kan uw aanvraag online bij SEF de Portal (online pre-registratie is verplicht)
Online pre-registratie op http://ari.sef.pt of op http://ari.sef.pt/Account/RegistoRepresentanteLegal.aspx via een wettelijke vertegenwoordiger, daartoe aangewezen (na voltooiing van de registratie, de wettelijke vertegenwoordiger moet  een volmacht leveren, ondertekend door de aanvrager.


En


-De aanvraag indienen bij de dichtstbijzijnde regionale directoraat of lokale tak van Serviço de Estrangeiros e Fronteiras - SEF


 
MINIMALE PERMANENTE VERBLIJFSSTATUS

Voor de hernieuwing van de verblijfsvergunning, kunnen aanvragers gevraagd worden, uit hoofde van lid 2, om bewijs te leveren dat zij voldaan hebben aan de volgende minimale termijnen van verblijf op nationaal grondgebied:


a) 7 dagen, opeenvolgende of anderszins, in het 1ste jaar;
b) 14 dagen, opeenvolgende of anderszins, in de daaropvolgende twee jaar worden verlengd.

 

GEZINSHERENIGING

De houders van het gouden verblijfsvergunning voor investeringsactiviteit hebben het recht op gezinshereniging, en toegang tot een permanente verblijfsvergunning, alsmede op de Portugese nationaliteit in overeenstemming met de huidige wettelijke bepalingen.

 

DOCUMENTEN

• Paspoort of een ander geldig reisdocument;
• Bewijs van legale binnenkomst en duurzaamheid op nationaal grondgebied;
• Bewijs van ziektekostenverzekering;
• Ondertekend toepassing inschakelen van raadpleging van de Portugese Criminal Record door SEF;
• Criminele historisch certificaat  (bewijs van goed gedrag) van de bevoegde autoriteit van het land van herkomst van de aanvrager of van enig ander land waar hij/zij verbleef voor langer dan een jaar;
• Als middel van het bewijs van naleving van de fiscale verplichtingen, brengt de aanvrager een verklaring waaruit blijkt van het ontbreken van schulden die zijn uitgegeven door de douaneautoriteit en door de sociale zekerheid

 


ANDERE VOORSCHRIFTEN VAN DE ALGEMENE WET

• Aanvragers moeten niet zijn veroordeeld voor een misdaad welke strafbaar is met een vrijheidsstraf van meer dan één jaar;
• Aanvrager moet geen inreisverbod hebben op nationale grondgebied;
• Aanvrager moet niet een signaleringen in het Schengeninformatiesysteem hebben staan;
• Aanvrager moet niet een onderwerp van waarschuwingen in SEF van geïntegreerde informatiesysteem uitgegeven ten behoeve van niet-toelating

 

NUTTIGE LINKS

BUITENLANDERS EN RANDEN SERVICE
INSTITUUT VAN REGISTERS EN NOTARISSEN
FINANCIËN-WEBSITE
KADASTER ONLINE